Wat met de kosten van een IOS procedure

May 30, 2017 | IOS procedure, Openstaande facturen

Maakt de nieuwe IOS procedure de invordering van onbetwiste facturen goedkoper? Er zijn een aantal elementen die in overweging moeten worden genomen, om deze vraag te beantwoorden.

Geen rechtsplegingsvergoeding meer

Het is inderdaad zo dat de onderneming die zijn factuur voeger invorderde via de rechtbank de debiteur kon laten veroordelen tot betaling van een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding. Die rechtsplegingsvergoeding was een forfaitaire tegemoetkoming in de advocatenkosten van de schuldeiser te betalen en werd begroot op basis van het bedrag dat moest worden ingevorderd. Het gebrek aan tegemoetkoming in de advocatenkosten die de nieuwe procedure met zich brengt kan dus nadelig zijn. Echter stelde de advocaat in de klassieke procedure zijn ereloon vaak gelijk met het bedrag van die rechtsplegingsvergoeding. Zijn cliënt ontving die rechtsplegingsvergoeding in de praktijk dus zelden.

Het ereloon van de advocaat

De tussenkomst van een advocaat is wettelijk verplicht zodat ook deze dient te worden vergoed. Hierboven werd uiteengezet dat een rechtsplegingsvergoeding in het kader van IOS procedure niet meer kan gevorderd worden. Dit gebruikte de advocaat vroeger om zijn ereloon te dekken. Echter,  aangezien  de tussenkomst van de advocaat bij de nieuwe procedure doorgaans beperkt is, zal ook minder ereloon (kunnen) worden aangerekend. Lawcom werkt met een forfaitair ereloon van 65€ per dossier. Heel wat advocaten vinden de invordering van facturen daarom geen rendabele zaak meer. Het is bijgevolg zaak beroep te doen op een incassoadvocaat wiens praktijk georganiseerd is op de nieuwe invorderingsprocedure.

Geplafonneerde verwijlinteresten en forfaitaire schadevergoedingen

Anders dan bij de klassieke procedure voor de rechtbank, mogen de interesten en de forfaitaire schadevergoedingen die via de IOS-procedure worden ingevorderd maximaal 10 % van de hoofdsom van de in te vorderen geldschuld uitmaken. Dat kan nadelig lijken omdat algemene voorwaarden soms een hogere verwijlrente en/of schadebeding bevatten. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de rechtbanken doorgaans geneigd zijn om de verwijlrente en de schadebedingen te matigen tot 10%, zodat er zich in de realiteit weinig verschil zal voordoen.

De deurwaarderskosten

De kosten voor aanmaning van de deurwaarder liggen lager dan de kosten voor een klassieke dagvaarding. Op een klassieke dagvaarding zijn namelijk rol-en griffierechten verschuldigd, hetgeen de aanmaning in het kader van een IOS-procedure 15% goedkoper maakt.

Share This