De IOS-procedure: sneller op de bal spelen om tijd te winnen

Apr 23, 2020 | In tijden van Covid19, IOS procedure

Wat is de IOS-procedure

Onbetaalde facturen blijven voor ondernemingen een probleem.  Het is dan ook belangrijk dat u tijdig betaald wordt en dat u ten allen tijde een efficiënt debiteurenbeheer voert. Ondernemingen vermeden vroeger liever een langzame en moeizame juridische procedure.

In juli 2016 voerde de wetgever evenwel de IOS-procedure in, die ondernemingen op eenvoudige wijze de mogelijkheid biedt sneller op de bal te spelen.

Ondernemingen kunnen immers via de procedure Invordering van Onbetwiste geldschulden hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen (B2B) invorderen en dit zonder tussenkomst van een rechtbank. Deze manier van werken zorgt er voor dat een advocaat samen met een deurwaarder deze procedure leidt.

Hoe werkt de IOS-procedure

In een eerste fase dient een advocaat na te gaan of aan de voorwaarden van de IOS-procedure voldaan is. Dit houdt in dat de in te vorderen schuld zeker, vaststaand én opeisbaar moet zijn. Tevens zal hij in beperkte mate moeten nagaan of er al geen betwisting gevoerd werd, alvorens het dossier aan een gerechtsdeurwaarder over te maken.

Dankzij de IOS procedure is het niet langer noodzakelijk om te dagvaarden. Het volstaat nu dat de gerechtsdeurwaarder die het dossier van een advocaat ontvangt, formeel een aanmaning tot betaling bij exploot betekent aan de schuldenaar.

Mogelijkheden van de schuldenaar

De schuldenaar heeft uiteindelijk de mogelijkheid om binnen de maand na de betekening van de aanmaning:

  • de onbetwiste schuld te betalen
  • betalingsfaciliteiten te vragen
  • of de onbetwiste schuld alsnog (gemotiveerd) te betwisten.

Indien de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van één maand en acht dagen geen reactie heeft ontvangen van de schuldenaar, dan stelt hij een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces verbaal wordt vervolgens omgezet in een formulier van tenuitvoerlegging en geldt als uitvoerbare titel, waarmee de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot gerechtelijke invordering.

Wat zijn de voordelen van de IOS-procedure

  • geen voorafgaande ingebrekestellingen meer die per aangetekende post verzonden dienen te worden, geen dure dagvaarding meer.
  • slechts één gerechtsdeurwaardersexploot, dat bovendien vrijgesteld is van registratierechten, waarmee uw debiteur aangemaand wordt te betalen.

Indien hij niet reageert binnen een termijn van één maand en acht dagen beschikt u reeds over een uitvoerbare titel. Het dossier wordt van bij aanvang opgevolgd door de gerechtsdeurwaarder waardoor –bij solvabiliteit van de debiteur- alle kosten rechtstreeks verhaald worden bij de schuldenaar.

Geringe beperkingen van de IOS-procedure

De IOS-procedure vertoont evenwel ook enkele geringe beperkingen. Naast de beperking van het bedrag van de verwijlrente en van de schadebedingen die kunnen ingevorderd worden, dient ook rekening gehouden te worden met eventuele vertragingsmogelijkheden van de schuldenaar.

Indien de schuldeiser ten gevolge de IOS-procedure beschikt over een uitvoerbare titel, dan kan de schuldenaar – zonder gebonden te zijn aan enige termijn – alsnog een verzoekschrift op tegenspraak neerleggen bij de ondernemingsrechtbank, zodat de invorderingsprocedure geschorst wordt. In dat geval zal u alsnog de procedure voor de ondernemingsrechtbank moeten voeren.

Bij volledige of gedeeltelijke betwisting van de schuld moet de zaak in elk geval aanhangig gemaakt worden voor de ondernemingsrechtbank, door middel van een dagvaarding.

Besluit

De beperkingen van de IOS-procedure zijn evenwel minimaal en zorgen er in de meeste gevallen voor dat u als schuldeiser hoogstens een maand kan verliezen. 

De IOS-procedure blijft hoe dan ook een zinvolle oplossing om snel, efficiënt en goedkoop over te gaan tot invordering van openstaande schulden, zodat uw bedrijf financieel gezond blijft. 

Onze gespecialiseerde incasso-afdeling staat altijd klaar om u met raad en daad bij te staan.

 

Share This