Uw factuur betaald zien? Overweeg beslag onder derden.

Sep 7, 2020 | In tijden van Covid19, Incassobeheer

Uw factuur is opgestuurd, maar de klant betaalt niet. U vreest dat uw klant dieper en dieper in financiële problemen raakt en hoe meer tijd u uw klant geeft om te betalen, hoe groter het risico dat uw klant niet zal kunnen betalen. Een ideaal middel om aan die bezorgdheden tegemoet te komen is het bewarend beslag onder derden: beslag op de eigendommen van de schuldenaar die zich in handen van een derde bevinden.

Zo kan beslag worden gelegd op de gelden die de bank aan uw klant moet (beslag op bankrekening) of op de gelden die een schuldenaar van uw klant aan uw klant verschuldigd is, bijvoorbeeld het loon dat de werkgever aan uw klant moet betalen (loonbeslag). Het beslag zorgt er voor dat de tegoeden van uw klant worden bevroren.

In geval van bankbeslag wordt het bedrag dat op dat ogenblik op de rekening staat, voor uw klant niet meer beschikbaar. De bank dient dit bedrag namelijk te blokkeren. Het beslag gelegd bij een schuldenaar van uw klant zorgt er voor dat die schuldenaar niet bevrijdend kan betalen in handen van uw klant. Deze persoon zal uw klant dus evenmin betalen en het geld blokkeren dat hij nog verschuldigd is.

Beslag onder derden is manier om extra druk te zetten op uw klant om te betalen.

 

Twee concrete gevolgen van beslag onder derden

Ten eerste zorgt ze voor een bijkomende zekerheid. Het geld van uw klant wordt immers geblokkeerd waardoor de gelden niet kunnen verdwijnen en verhinderd wordt dat uw klant zicht verarmt.

Ten tweede verhoogt een beslag onder derden de druk bij uw klant om te betalen. Stel dat uw klant nog een bedrag van €25.000 van een derde tegoed heeft, en nog € 10.000 aan u verschuldigd is. U legt beslag onder derden bij die derde waardoor een bedrag van € 25.000 geblokkeerd is. De kans is groot dat uw klant dan vlug uw factuur van € 10.000 betaalt om het bedrag van € 25.000 te deblokkeren.

 

Voorwaarden van beslag onder derden

Beslag onder derden kan niet zomaar worden gelegd. Er zijn een tweetal voorwaarden waaraan moet voldaan worden.

Sprake van urgentie

Vooreerst moet er sprake zijn van urgentie. Het beslag is m.a.w. hoogdringend. Dit betekent dat de solvabiliteit van de schuldenaar in het gedrang komt en de latere uitwinning in het gevaar komt. U dient als schuldeiser het bewijs te leveren.

Effectieve schuldvorderingen

Ten tweede moet u als schuldeiser daadwerkelijk kunnen aantonen dat u een schuldvordering heeft t.o.v. de schuldenaar. Om welke soort van schuldvordering het gaat, heeft geen belang. Ook het bedrag speelt geen rol aangezien elke schuldeiser het recht heeft om beslag te leggen. De schuldvordering moet wel zeker zijn, eisbaar en vaststaan.

Toestemming van de beslagrechter

Bewarend beslag kan tenslotte enkel gelegd worden wanneer men de toestemming van de beslagrechter heeft bekomen. Via een eenzijdig verzoekschrift wordt de procedure bij de beslagrechter ingeleid. De tegenpartij is dus niet op de hoogte dat u een machtiging om beslag vraagt. Dit om te voorkomen dat de tegenpartij nog vlug de gelden kan weg maken.

Een voorafgaande machtiging is niet nodig in het geval er reeds een vonnis werd bekomen voor het factuurbedrag. Evenmin is een rechterlijke machtiging nodig voor bewarend bankbeslag op factuur. De (onbetwiste) factuur is voldoende om via de deurwaarder beslag te leggen op de bankrekening.

 

Conclusie

Het beslag onder derden is dus een ingrijpend, maar zeer efficiënt middel om uw debiteur te dwingen zijn factuur te betalen.

Share This